I allmänhet gäller dessa försäljningsvillkor från och med den 1 januari 2021 och gäller om inget annat skriftligt avtalats mellan köpare och säljare.

 

Försäljningen sker till de priser som visas på sidan inkl. Moms, dock med en avgift för frakt på varor som levereras i Sverige.

Om leveransen är försenad, förhindras eller väsentligen hindras kommer köparen att meddelas om ett nytt leveransdatum. Säljaren gör ansvarsfrihet för följdskador, driftförluster, tidsförlust och förlorade vinster eller inkomster samt indirekta förluster i samband med leveranshinder eller försenad leverans.

 

Mottagande av varor
Köparen förbinder sig att kontrollera och inspektera leveransen omedelbart efter mottagandet. Eventuella defekter eller fel i leveransen som upptäcks efter mottagandet måste meddelas säljaren senast 5 dagar efter leverans. Fel och fel kan inte göras gällande mot säljaren senare än 5 dagar efter säljarens leverans av artikeln. Om leveransen är defekt, åtar sig säljaren, efter eget val, antingen att byta ut den defekta leveransen när den levererar en ny komplett leverans, kreditera köpet för den defekta leveransen eller att rätta till felet. Köparen åtar sig att i överenskommelse med säljaren returnera eventuella skadade leveranser till säljarens lager på säljarens bekostnad.

 

Om säljaren efter mottagande av ett klagomål och / eller returnerat gods upptäcker att det inte finns något fel eller fel som säljaren har skyldighet att avhjälpa och / eller kompensera förbehåller sig säljaren rätten till eventuella kostnader och eventuella förluster som uppkommit eller lidit av säljaren till följd av klagomålet.

 

Säljaren är inte ansvarig för fel och / eller fel på grund av felaktig hantering, transport, lagring eller annan oaktsamhet från någon annan än säljaren. Säljarens ansvar täcker endast fel och fel som kan hänföras till normal och lämplig lagring och bearbetning och användning av artikeln, i enlighet med normala och specificerade riktlinjer från säljare och offentliga myndigheter.

 

Produktansvar
Förutom när skador och ansvar täcks av obligatoriska bestämmelser i gällande produktansvarslag, gäller följande bestämmelser som säljarens ansvar för skador orsakade av levererade varor och tjänster. Säljaren är inte ansvarig för skador på fastigheter eller lös egendom som uppstår medan den levererade artikeln är i köparens besittning. Säljaren är inte heller ansvarig för skador på produkter som tillverkats av köparen, eller på produkter där dessa kan ingå. Säljaren är ansvarig för skada på fast egendom om det bevisas att den levererade produkten eller tjänsten var bristfällig eller defekt vid leveransen till köparen, och att detta kan hänföras till försummelse från säljarens sida.

 

Tvister i samband med avtal eller erbjudanden måste lösas enligt dansk lag.